location
Lindenlei 9
2110 Wijnegem
Open Google Maps

Praktische info

Keuze huisarts

Wij vinden het belangrijk dat de toekomst van de huisartsgeneeskunde verzekerd wordt en leiden daarom ook huisartsen op (HAIO: HuisArts In Opleiding). Dit zijn gediplomeerde artsen die zich verder specialiseren tot huisarts. Ze blijven doorgaans 1,5 jaar in de praktijk.

U bent volledig vrij om uw huisarts te kiezen.

Bij afwezigheid van uw arts en in noodsituaties garanderen wij u adequate hulp door elkaar te vervangen. Elke dokter kan zo nodig uw persoonlijk medisch dossier raadplegen. Er is ook dagelijks kort overleg tussen de artsen mogelijk en er is wekelijks een meer uitgebreide bespreking voorzien.

Gaat u voor uw eerste consultatie?

Gelieve dan uw e-ID,  klevertjes van de mutualiteit en volgende vragenlijst ingevuld mee te brengen om deze eerste consultatie zo vlot mogelijk te laten verlopen. Bedankt!

GMD

Elke patiënt kan zijn huisarts vragen zijn GMD (Globaal Medisch Dossier) samen te stellen en op te volgen. Wie een GMD heeft bij één van de dokters, heeft het recht op een hogere terugbetaling door de mutualiteit voor een consultatie bij alle dokters van de praktijk. Patiënten ouder dan 75 jaar genieten dit voordeel ook in geval van een huisbezoek. Breng bij de consultatie altijd uw identiteitskaart en 2 klevertjes van de mutualiteit mee.

Afspraak

Online afspraak maken is voorbehouden voor patiënten die bij ons hun GMD (=Globaal Medisch Dossier) hebben.

Om het afsprakensysteem zo efficiënt mogelijk te laten verlopen zodat u zo weinig mogelijk moet wachten, zouden wij u het volgende willen vragen:

  • Kom tijdig op uw afspraak. Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve deze dan tijdig te annuleren. Zo kan op het vrijgekomen tijdstip een andere patiënt geholpen worden. Per afspraak kan er één "probleem" behandeld/besproken worden.
  • Begrijp dat wanneer een afspraak voor 1 persoon wordt gemaakt er ook maar 1 persoon kan onderzocht en behandeld worden. Gelieve dan ook meerdere afspraken te maken indien u met meer dan 1 persoon op consultatie komt.
  • Indien u consulteert voor een probleem dat vermoedelijk meer tijd vraagt (EKG, verzekeringsonderzoek, gesprek, attest voor de sportclub,…), gelieve dan steeds telefonisch een afspraak te maken en dit te vermelden zodat voldoende tijd kan worden voorzien (taieven kunnen variëren).           
  • De beste plaats om uw huisarts te raadplegen is de praktijk zelf. Daar is al het materiaal voor een goede verzorging en een degelijk onderzoek voorhanden en hebben de dokters toegang tot uw volledig medisch dossier. Het is mogelijk dat u om een bepaalde reden onmogelijk tot in de praktijk kan komen. Gelieve dan vóór 10u telefonisch een huisbezoek aan te vragen.
  • Begrijp dat wanneer u na 10u een huisbezoek aanvraagt, alsook in dringende gevallen, de arts die het snelst beschikbaar is deze zal verzorgen. Dit is mogelijk niet de arts van uw voorkeur.
  • Begrijp dat voor een huisbezoek geen tijdstip kan worden vastgelegd. Dit hangt af van de agenda van de dokter en de drukte.

Voorschriften en attesten

Gelieve geen attest of voorschrift telefonisch aan te vragen. Dit zal steeds geweigerd worden.

  • Om correct medisch advies te kunnen geven is het belangrijk dat u op consultatie komt als u medicatie nodig heeft. De dokter geeft voldoende voorschriften mee tot een volgende controle vereist is.
  • Uw dokter mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.